Makaleler

Yerinde İncelemede Elde Edilen Sözleşmeler ile  Rekabet Kurumu’na Gönderilen Sözleşmelerin Farklılık Arz Etmesi, İdari Para Cezası Uygulanmasını Gerektirir
Yerinde İncelemede Elde Edilen Sözleşmeler ile Rekabet Kurumu’na Gönderilen Sözleşmelerin Farklılık Arz Etmesi, İdari Para Cezası Uygulanmasını Gerektirir

4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 14. maddesi uyarınca Rekabet Kurulu, bu Kanun’un kendisine verdiği görevleri yerine getirirken, gerekli gördüğü her türlü bilgiyi tüm kamu kurum ve kuruluşlarından, teşebbüslerden ve teşebbüs birliklerinden isteyebilir. Bu makamlar, teşebbüsler ve teşebbüs birliklerinin yetkilileri istenen bilgileri Kurul’un belirleyeceği süre içinde vermek zorundadır.

04 Jun 2024

Devamını Oku
Rekabet Kurulu’nun Ticari Araç Sektörü Kararı Işığında Bilgi Değişiminin Hangi Şartlar Altında Rekabet İhlaline Yol Açabileceğine İlişkin Bir Değerlendirme
Rekabet Kurulu’nun Ticari Araç Sektörü Kararı Işığında Bilgi Değişiminin Hangi Şartlar Altında Rekabet İhlaline Yol Açabileceğine İlişkin Bir Değerlendirme

Bilgi değişiminin rekabet üzerindeki etkisinin; pazarın yoğunlaşma derecesi, şeffaflığı, istikrarı, karmaşıklığı ve pazardaki teşebbüslerin benzerliği gibi pazarın yapısına ilişkin unsurlar ile paylaşılan bilginin niteliğine bağlı olarak farklılık arz ettiği ifade edilmelidir. Bu kapsamda dar oligopollerde, bilgi değişimi neticesinde işbirlikçi sonuçların gerçekleşme olasılığı daha yüksek iken tam rekabetçi pazarlarda bilgi değişiminin olumsuz etkileri daha azdır.

18 Mar 2024

Devamını Oku
Yeniden Satış Fiyatının Tespiti Suretiyle Rekabet İhlali ve Rekabet Kurulu’nun Kozmoklinik Kararı
Yeniden Satış Fiyatının Tespiti Suretiyle Rekabet İhlali ve Rekabet Kurulu’nun Kozmoklinik Kararı

Dikey bir ilişkide, satıcının alıcının sabit veya asgari satış fiyatını belirlemesi, 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun’un 4. maddesi kapsamında yasaktır. Bununla birlikte, sağlayıcının sabit veya asgari satış fiyatına dönüşmemesi koşuluyla alıcının azami satış fiyatını belirlemesi ya da alıcıya satış fiyatını tavsiye etmesi mümkündür. Ancak bu durumda, söz konusu fiyatların azami veya tavsiye niteliğinde olduğunun yayınlanan fiyat listelerinde ya da ürünün üzerinde açıkça belirtilmesi gerekmektedir.

14 Mar 2024

Devamını Oku
Rekabet Kurulu’nun Adidas Kararı: “Aynı Statüde Yer Almayan Bayiler Karşısında Farklı Politikalar Uygulanması, Rekabet Hukuku Kapsamında Ayrımcılık Olarak Değerlendirilemez”
Rekabet Kurulu’nun Adidas Kararı: “Aynı Statüde Yer Almayan Bayiler Karşısında Farklı Politikalar Uygulanması, Rekabet Hukuku Kapsamında Ayrımcılık Olarak Değerlendirilemez”

Kurul, rekabet hukuku uygulamasında ayrımcılığın “hâkim durumdaki teşebbüsün rasyonel gerekçeler olmaksızın, aynı veya eşit durumdaki teşebbüslere farklı veya farklı durumdaki teşebbüslere eşit davranması” şeklinde tanımlanabileceğini ifade ettikten sonra, eşit davranmanın mutlak şekilde eşit davranma şeklinde anlaşılmaması gerektiğini, eşit muamelenin ancak eşitler arasında söz konusu olabileceğini vurgulamıştır.

14 Mar 2024

Devamını Oku
Fahiş Fiyat Artışı Gerekçesiyle Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Tarafından Uygulanan İdari Para Cezaları
Fahiş Fiyat Artışı Gerekçesiyle Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu Tarafından Uygulanan İdari Para Cezaları

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, üretici, tedarikçi ve perakende işletmelerin fahiş fiyat artışı ve stokçuluk uygulamalarına yönelik düzenlemeler yapmak, gerektiğinde denetim ve incelemelerde bulunarak idari para cezası uygulamak ve her türlü tedbiri almak amacıyla, 6585 sayılı Kanun Ek madde 1, f. 3 kapsamında teşkil edilmiş bir kuruldur.

14 Mar 2024

Devamını Oku
Türk Rekabet Hukukunda Aktif İşbirliği ile Uzlaşma Usullerinin Birlikte Uygulanması ve Bunun İlk Örneği Olarak Rekabet Kurulu’nun Maden Suyu Soruşturması Kararı
Türk Rekabet Hukukunda Aktif İşbirliği ile Uzlaşma Usullerinin Birlikte Uygulanması ve Bunun İlk Örneği Olarak Rekabet Kurulu’nun Maden Suyu Soruşturması Kararı

Rekabet Kurulu’nun 14.04.2022 tarihli ve 22-17/283-128 sayılı ve 18.05.2022 tarihli ve 22-23/379-158 sayılı söz konusu kararları, Türk rekabet hukukunda aktif işbirliği ve uzlaşma usullerinin birlikte uygulandığı ilk örnek olması nedeniyle önem arz etmektedir. Bu makalede, anılan kararlar, ilgili Yönetmelik hükümleri ve Rekabet Kurulu değerlendirmelerine yer verilmek suretiyle ele alınmıştır.

14 Mar 2024

Devamını Oku
Rekabet Kurulu’nun, Teşebbüslerin veya Teşebbüs Birliklerinin Bilgi, Defter, Belge ve Verilerinin Kopyalarını ve Fiziki Örneklerini Alabilme Yetkisi
Rekabet Kurulu’nun, Teşebbüslerin veya Teşebbüs Birliklerinin Bilgi, Defter, Belge ve Verilerinin Kopyalarını ve Fiziki Örneklerini Alabilme Yetkisi

Rekabet Kurumu, Rekabet Kurulu, Başkanlık ve Hizmet Birimlerinden oluşmaktadır. Kurum’un karar organı Rekabet Kurulu’dur.4054 sayılı Kanun’un İkinci Kısmı’nın İkinci Bölümü’nde m. 8 ve devamında Kurul’un yetkileri sayılmıştır. Bunlar; “Menfi Tespit”, “İhlale Son Verme”, “Birleşme ve Devralmaların Kurul’a Bildirilmesi”, “Muafiyet ve Menfi Tespit Kararlarının Geri Alınması” ve “Yerinde İnceleme” yetkileridir.

14 Mar 2024

Devamını Oku
Rekabet Kurumu Tarafından Yayımlanan "Türkiye Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu"na Genel Bir Bakış
Rekabet Kurumu Tarafından Yayımlanan "Türkiye Hızlı Tüketim Malları Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu"na Genel Bir Bakış

Hızlı tüketim malları perakendeciliği sektörü, yapısı ve ekonomideki kilit rolü sebebiyle Rekabet Kurumu’nun odağındaki önemli alanlardan birini oluşturmaktadır. Bu çerçevede sektöre ilişkin gerçekleştirilen ilk inceleme, Türkiye HTM Perakendeciliği Sektör İncelemesi Nihai Raporu adıyla 2012 yılında yayımlanmıştır.

14 Mar 2024

Devamını Oku
Türk Rekabet Hukukunda Yanlış veya Yanıltıcı Bilgi Verilmesi Nedeniyle İdari Para Cezası
Türk Rekabet Hukukunda Yanlış veya Yanıltıcı Bilgi Verilmesi Nedeniyle İdari Para Cezası

Kanun’un 14. ve 15. maddelerinin uygulanmasında eksik, yanlış ya da yanıltıcı bilgi veya belge verilmesi ya da bilgi ve belgenin belirlenen süre içerisinde yahut hiç verilmemesi, Kurul tarafından, 4054 sayılı Kanun’un 16. maddesinin birinci fıkrasının c bendi gereğince tesis edilecek idari para cezası işleminin sebebini oluşturmaktadır.

14 Mar 2024

Devamını Oku
Türk Rekabet Hukukunda Geçici Tedbir Uygulaması, Facebook ve Krea İçerik Hizmetleri Hakkında Verilen Geçici Tedbir Kararları
Türk Rekabet Hukukunda Geçici Tedbir Uygulaması, Facebook ve Krea İçerik Hizmetleri Hakkında Verilen Geçici Tedbir Kararları

Rekabet Kurulu, nihaî karara kadar ciddî ve telafi olunamayacak zararların ortaya çıkma ihtimalinin bulunduğu durumlarda, ihlalden önceki durumu koruyucu nitelikte ve nihaî kararın kapsamını aşmayacak şekilde geçici tedbirler alabilir. Kurul’un geçici tedbirlere ilişkin kararı, ara karar niteliğini haizdir.

14 Mar 2024

Devamını Oku