Arabuluculuğu uluslararası alana taşıyan Birleşmiş Milletler Singapur Konvansiyonu, iç hukukumuzda yürürlük kazanmıştır.

7 Ağustos 2019 tarihinde Singapur'da imzalanan "Arabuluculuk Sonucunda Yapılan Milletlerarası Sulh Anlaşmaları Hakkında Birleşmiş Milletler Konvansiyonu"nun onaylanmasının uygun bulunduğuna dair Kanun, 11 Mart 2021 tarih, 31420 Sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

 

 

Arabuluculuğu uluslararası arenaya taşıyan Birleşmiş Milletler Singapur Konvansiyonu, arabuluculuk yolu ile ulaşılan sonuçların uluslararası düzeyde geçerliliğe sahip olmasını öngörmekle, arabuluculuğun gelişimi açısından adeta bir devrim niteliğindedir. Arabuluculuk anlaşmalarının uluslararası geçerliliğinin bulunması, özellikle ticari hayatta hukuki güven tesisini olanaklı kılacak ve ticari hayatın etkin şekilde işlemesine imkân sağlayacaktır.


Konvansiyon metni için: 

https://uncitral.un.org/sites/uncitral.un.org/files/media-documents/EN/Texts/UNCITRAL/Arbitration/mediation_convention_v1900316_eng.pdf

 


Konvansiyonu imzalayan devletlerin tam listesi için:

https://treaties.un.org/pages/ViewDetails.aspx?src=TREATY&mtdsg_no=XXII-4&chapter=22&clang=_en