Ticaret Hukuku

Ticaret hukukunun temelini, ticari işletmeler oluşturmaktadır.


Ticaret hukuku, ticari faaliyetlere ilişkin tüm ilişki ve durumların hukukudur. Türk hukukunda ticaret hukukunu düzenleyen asıl kaynak 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'dur. Türk Ticaret Kanunu, 14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmış ve 1 Temmuz 2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

6102 sayılı Kanun, 6 ana kitapta düzenlenmiştir:

İlk kitap "Ticari İşletme" ile ilgilidir. Bu kitapta, tacir, ticari işletme, ticaret sicili, ticaret ünvanı, haksız rekabet, ticari defterler, cari hesap ve acentelik konuları ele alınmaktadır.

İkinci kitap "Ticaret Şirketleri" ile ilgilidir. Bu kitapta, genel hükümler, kollektif şirket, komandit şirket, anonim şirket, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket ve limited şirket konuları düzenlenmektedir.

Üçüncü kitap "Kıymetli Evrak" ile ilgilidir. Bu kitapta, genel hükümler, nama yazılı senetler, hamile yazılı senetler, kambiyo senetleri, diğer senetler, makbuz senedi ve varant konuları ele alınmaktadır.

Dördüncü kitap "Taşıma İşleri" ile ilgilidir. Bu kitapta, genel hükümler, eşya taşıma, taşınma eşyası taşıması, değişik tür araçlar ile taşıma, yolcu taşıma ve taşıma işleri komisyoncusu hususlarında düzenleme yapılmıştır.

Beşinci kitap "Deniz Ticareti" ile ilgilidir. Bu kitapta, gemi, donatan ve donatma iştiraki, kaptan, deniz ticareti sözleşmeleri, deniz kazaları, sorumluluğun sınırlanması ve petrol kirliliğinin zararının tazmini ve cebri icraya ilişkin özel hükümler ele alınmaktadır.

Altıncı kitap "Sigorta Hukuku" ile ilgilidir. Bu kitapta, genel hükümler ve sigorta türlerine ilişkin özel hükümler düzenlenmektedir.

Ticaret hukuku alanına ilişkin çalışmalarımızın konu ve kapsamını temel olarak, ticaret şirketleri ve kıymetli evrak hukuku teşkil etmektedir.